Πίνακες Σύνθεσης Ενεργητικού
   /
1472020164727.pdfFalse14 Optima smart cash 30/06/2020 96 KB
147202016489.pdfFalse85 Optima global bond fund of funds 30/06/2020 100 KB
147202016492.pdfFalse89 Optima 30/06/2020 100 KB
1472020164932.pdfFalse92 Optima premium selection fund of funds 30/06/2020 98 KB
1472020164954.pdfFalse169 Phoenix 30/06/2020 94 KB