Πίνακες Σύνθεσης Ενεργητικού
   /
161202015293.pdfFalse14 Optima smart cash 31/12/2019 96 KB
1612020152840.pdfFalse85 Optima global bond fund of funds 31/12/2019 100 KB
1612020152815.pdfFalse89 Optima 31/12/2019 98 KB
1612020152747.pdfFalse92 Optima premium selection fund of funds 31/12/2019 98 KB
1612020152616.pdfFalse169 Phoenix 31/12/2019 94 KB