Optima greek balanced μικτό εσωτερικού (R)

Βασικά xαρακτηριστικά

 
ISIN
GRF000342003
Νόμισμα
Ημερομηνία έναρξης
06.04.2021
Ενεργητικό
€25,797,856.92
Καθαρή τιμή μεριδίου
€11.0222
Ημερομηνία αναφοράς ενεργητικού
& τιμής μεριδίου
01.12.2023
Δείκτης αναφοράς
50% Γενικός Δείκτης Χ.Α. & 25% Bloomberg Series –E Greece Govt All>1 Year Bond Index & 25% Hellenic Corporate Bond Index - TR
Εταιρεία διαχείρισης
Optima asset management ΑΕΔΑΚ
Θεματοφύλακας
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ
Αμοιβές και έξοδα

Έντυπα

 

Επενδυτικός σκοπός

Σκοπός του Α/Κ είναι η επίτευξη απόδοσης βάσει της επενδυτικής του πολιτικής, σε μεσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα, που προέρχεται μέσω επενδύσεων σε ένα ισορροπημένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχών, τίτλων σταθερού εισοδήματος (ομόλογα, ομολογίες) και μέσων χρηματαγοράς της εγχώριας χρηματαγοράς.

 

Επενδυτική πολιτική

Για την υλοποίηση του σκοπού του, το Α/Κ επενδύει κατ΄ ελάχιστο ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του καθαρού ενεργητικού του σε μετοχικές αξίες και κατ΄ ελάχιστο ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του καθαρού ενεργητικού τους σε ομόλογα και ομολογίες. Το μέγιστο ποσοστό επένδυσης σε μετοχές ή σε ομολογίες ή σε καταθέσεις και σε μέσα χρηματαγοράς δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του καθαρού ενεργητικού του. Αναλυτικότερα, το Α/Κ προτίθεται να τοποθετεί το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεών του κυρίως σε μετοχές ελληνικών εταιρειών και ελληνικά κρατικά και εταιρικά ομόλογα, σταθερού ή/και κυμαινόμενου επιτοκίου, έντοκα γραμμάτια ελληνικού δημοσίου και λοιπά συναφή χρεόγραφα, διαπραγματεύσιμα στην εγχώρια και στις διεθνείς κεφαλαιαγορές και χρηματαγορές. Επίσης, το Α/Κ δύναται να επενδύσει σε μερίδια ή μετοχές Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ). Δευτερευόντως δύνανται να επενδύσει σε μετοχές αλλοδαπών εταιρειών, σε κρατικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια άλλων κρατών και εταιρικά ομόλογα αλλοδαπών εταιρειών, σταθερού ή/και κυμαινόμενου επιτοκίου, διαπραγματεύσιμα στις διεθνείς κεφαλαιαγορές και χρηματαγορές. Τέλος, το Α/Κ αποσκοπεί στην καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση των χρηματικών του διαθεσίμων, με την επένδυσή τους σε τοκοφόρες τοποθετήσεις με τη μορφή προθεσμιακών καταθέσεων και λοιπών συναφών μέσων χρηματαγοράς. Στα πλαίσια της μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ή/και της αντιστάθμισης στοιχείων του ενεργητικού του, το Α/Κ δύναται να λαμβάνει θέσεις αγοράς ή πώλησης σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα, κυρίως επί μετοχών και ομολόγων.

 

Που απευθύνεται

Το Α/Κ απευθύνεται κυρίως σε μεσο-μακροπρόθεσμους επενδυτές που επιθυμούν υπεραξία και εισόδημα, μέσω ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου, που αποτελείται κυρίως από μετοχές και εκδόσεις ομολογιών εσωτερικού και είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν υψηλού επιπέδου επενδυτικό κίνδυνο.

Μεγαλύτερες θέσεις

 
Ημ. αναφοράς: 30.09.2023
NATIONAL BANK 11/07/19-18/07/29 8.25%
4.78%
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.
4.74%
Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.
4.64%
AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε.
4.36%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.
4.23%
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.
4.19%
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
4.08%
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
4.03%
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
4.02%
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
3.78%

Βασική κατανομή επενδύσεων

 
Ημ. αναφοράς: 30.09.2023
Μετοχικές αξίες
61.80%
Ομολογιακές αξίες
32.99%
Μετρητά & λοιπά ισοδύναμα
5.22%

Διάρθρωση χαρτοφυλακίου

 
Ημ. αναφοράς: 30.09.2023
 

Αμοιβαίο Κεφάλαιο & Δείκτης Αναφοράς

 
Ημ. αναφοράς: 30.09.2023

Οι αποδόσεις του Α/Κ που εμφανίζονται στο διάγραμμα δεν περιλαμβάνουν την μερισματική απόδοση των διανεμηθέντων μερισμάτων1. Η διαχείριση του Α/Κ είναι ενεργητική και η σύνθεση του χαρτοφυλακίου του Α/Κ ενδέχεται να διαφέρει από αυτή του δείκτη αναφοράς. Ο δείκτης αναφοράς χρησιμοποιείται για σκοπούς σύγκρισης της απόδοσης του Α/Κ, η οποία ενδέχεται να αποκλίνει από την απόδοση του δείκτη αναφοράς, ενώ η απόκλιση επηρεάζεται και από τα διανεμηθέντα μερίσματα1 κάθε έτους.

Ημ. αναφοράς: 30.09.2023

Οι αποδόσεις του Α/Κ που εμφανίζονται στο διάγραμμα δεν περιλαμβάνουν την μερισματική απόδοση των διανεμηθέντων μερισμάτων1. Η διαχείριση του Α/Κ είναι ενεργητική και η σύνθεση του χαρτοφυλακίου του Α/Κ ενδέχεται να διαφέρει από αυτή του δείκτη αναφοράς. Ο δείκτης αναφοράς χρησιμοποιείται για σκοπούς σύγκρισης της απόδοσης του Α/Κ, η οποία ενδέχεται να αποκλίνει από την απόδοση του δείκτη αναφοράς, ενώ η απόκλιση επηρεάζεται και από τα διανεμηθέντα μερίσματα1 κάθε έτους.

Δεν βρέθηκαν στοιχεία. 
Δεν βρέθηκαν στοιχεία. 

Ετήσιες Αποδόσεις

2022
-1.6%

Οι αποδόσεις του Α/Κ που εμφανίζονται δεν περιλαμβάνουν την μερισματική απόδοση των διανεμηθέντων μερισμάτων1.

 

Σωρευτικές Αποδόσεις

Ημ. αναφοράς: 31.10.2023
YTD 1 ΕΤΟΣ
11.0% 9.7%

Οι αποδόσεις του Α/Κ που εμφανίζονται δεν περιλαμβάνουν την μερισματική απόδοση των διανεμηθέντων μερισμάτων1.

1Στις 31.12.2021 το Α/Κ διένειμε μέρισμα 3,21% ήτοι €0,3237 ανά μερίδιο. Στις 31.12.2022 το Α/Κ διένειμε μέρισμα 5,16% ήτοι €0,5121 ανά μερίδιο.

Δείκτης κινδύνου

 
 
1 2 3 4 5 6 7Χαμηλότερος κίνδυνος   Υψηλότερος κίνδυνος
Δείκτης κινδύνου
Χαμηλότερη αναμενόμενη απόδοση   Υψηλότερη αναμενόμενη απόδοση

Υπολογισμός αποδόσεων

v
v
 

- Η μέση ετήσια απόδοση ενδείκνυται για χρονικές περιόδους υπολογισμού μεγαλύτερες του έτους.

- Σε περίπτωση που οι ημερομηνίες που εμφανίζονται στον πίνακα αποτελεσμάτων είναι διαφορετικές από αυτές που έχετε αρχικά εισάγει, αυτό οφείλεται στην προσαρμογή τους στην αμέσως προηγούμενη διαθέσιμη καθαρή τιμή μεριδίου. Επίσης, εάν η αρχική ημερομηνία υπολογισμού που έχει επιλεγεί αφορά περίοδο πριν την έναρξη λειτουργίας του Α/Κ, τότε το σύστημα θα εμφανίσει τα αποτελέσματα από την ημερομηνία έναρξης του Α/Κ (αρχική καθαρή τιμή μεριδίου).

Επικοινωνήστε μαζί μας

Χρειάζεστε βοήθεια; Θέλετε να ρωτήσετε κάτι;
Παρακαλούμε καλέστε μας ή στείλτε email.