Optima greek balanced μικτό εσωτερικού (R)

Βασικά xαρακτηριστικά

 
ISIN
GRF000342003
Νόμισμα
Ημερομηνία έναρξης
06.04.2021
Ενεργητικό
€12,351,140.88
Καθαρή τιμή μεριδίου
€9.3367
Ημερομηνία αναφοράς ενεργητικού
& τιμής μεριδίου
30.09.2022
Δείκτης αναφοράς
50% Γενικός Δείκτης Χ.Α. & 25% Bloomberg Series –E Greece Govt All>1 Year Bond Index & 25% Hellenic Corporate Bond Index - TR
Εταιρεία διαχείρισης
Optima asset management ΑΕΔΑΚ
Θεματοφύλακας
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ
Αμοιβές και έξοδα

Έντυπα

 

Επενδυτικός σκοπός

Σκοπός του Α/Κ είναι η επίτευξη απόδοσης βάσει της επενδυτικής του πολιτικής, σε μεσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα, που προέρχεται μέσω επενδύσεων σε ένα ισορροπημένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχών, τίτλων σταθερού εισοδήματος (ομόλογα, ομολογίες) και μέσων χρηματαγοράς της εγχώριας χρηματαγοράς.

 

Επενδυτική πολιτική

Για την υλοποίηση του σκοπού του, το Α/Κ επενδύει κατ΄ ελάχιστο ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του καθαρού ενεργητικού του σε μετοχικές αξίες και κατ΄ ελάχιστο ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του καθαρού ενεργητικού τους σε ομόλογα και ομολογίες. Το μέγιστο ποσοστό επένδυσης σε μετοχές ή σε ομολογίες ή σε καταθέσεις και σε μέσα χρηματαγοράς δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του καθαρού ενεργητικού του. Αναλυτικότερα, το Α/Κ προτίθεται να τοποθετεί το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεών του κυρίως σε μετοχές ελληνικών εταιρειών και ελληνικά κρατικά και εταιρικά ομόλογα, σταθερού ή/και κυμαινόμενου επιτοκίου, έντοκα γραμμάτια ελληνικού δημοσίου και λοιπά συναφή χρεόγραφα, διαπραγματεύσιμα στην εγχώρια και στις διεθνείς κεφαλαιαγορές και χρηματαγορές. Επίσης, το Α/Κ δύναται να επενδύσει σε μερίδια ή μετοχές Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ). Δευτερευόντως δύνανται να επενδύσει σε μετοχές αλλοδαπών εταιρειών, σε κρατικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια άλλων κρατών και εταιρικά ομόλογα αλλοδαπών εταιρειών, σταθερού ή/και κυμαινόμενου επιτοκίου, διαπραγματεύσιμα στις διεθνείς κεφαλαιαγορές και χρηματαγορές. Τέλος, το Α/Κ αποσκοπεί στην καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση των χρηματικών του διαθεσίμων, με την επένδυσή τους σε τοκοφόρες τοποθετήσεις με τη μορφή προθεσμιακών καταθέσεων και λοιπών συναφών μέσων χρηματαγοράς. Στα πλαίσια της μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ή/και της αντιστάθμισης στοιχείων του ενεργητικού του, το Α/Κ δύναται να λαμβάνει θέσεις αγοράς ή πώλησης σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα, κυρίως επί μετοχών και ομολόγων.

 

Που απευθύνεται

Το Α/Κ απευθύνεται κυρίως σε μεσο-μακροπρόθεσμους επενδυτές που επιθυμούν υπεραξία και εισόδημα, μέσω ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου, που αποτελείται κυρίως από μετοχές και εκδόσεις ομολογιών εσωτερικού και είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν υψηλού επιπέδου επενδυτικό κίνδυνο.

Μεγαλύτερες θέσεις

 
Ημ. αναφοράς: 30.06.2022
Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.
9.47%
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.
7.75%
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.
7.25%
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
6.65%
NATIONAL BANK 11/07/19-18/07/29 8.25%
4.63%
PIRAEUS GROUP 19/06/19-26/06/29 9.75%
4.55%
COCA - COLA HBC AG (CCH LN)
4.16%
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
4.00%
ELLAKTOR 05/12/19-15/12/24 6.375%
3.91%
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
3.39%

Βασική κατανομή επενδύσεων

 
Ημ. αναφοράς: 30.06.2022
Μετοχικές αξίες
60.27%
Ομολογιακές αξίες
30.43%
Μετρητά & Λοιπά Ισοδύναμα
9.30%

Διάρθρωση χαρτοφυλακίου

 
Ημ. αναφοράς: 30.06.2022
 

Αμοιβαίο Κεφάλαιο & Δείκτης Αναφοράς

 
Ημ. αναφοράς: 30.06.2022
Ημ. αναφοράς: 30.06.2022
Δεν βρέθηκαν στοιχεία. 
Δεν βρέθηκαν στοιχεία. 

Ετήσιες Αποδόσεις

Δεν βρέθηκαν στοιχεία.
Σημείωση: Το Α/Κ δεν έχει συμπληρώσει δωδεκάμηνη περίοδο λειτουργίας (ημερομηνία σύστασης 06/04/2021). Σύμφωνα με την Απόφαση Ε.Κ 15/633/20.12.2012 τα Α/Κ που δεν έχουν συμπληρώσει δωδεκάμηνη περίοδο λειτουργίας δεν επιτρέπεται να διαφημίζουν την απόδοσή τους. Στις 31.12.2021 το Α/Κ διένειμε μέρισμα 3,21% ήτοι €0,3237 ανά μερίδιο.
 

Σωρευτικές Αποδόσεις

Ημ. αναφοράς: 31.08.2022
YTD 1 ΕΤΟΣ
0.19% -1.89%
Σημείωση: Το Α/Κ δεν έχει συμπληρώσει δωδεκάμηνη περίοδο λειτουργίας (ημερομηνία σύστασης 06/04/2021). Σύμφωνα με την Απόφαση Ε.Κ 15/633/20.12.2012 τα Α/Κ που δεν έχουν συμπληρώσει δωδεκάμηνη περίοδο λειτουργίας δεν επιτρέπεται να διαφημίζουν την απόδοσή τους. Στις 31.12.2021 το Α/Κ διένειμε μέρισμα 3,21% ήτοι €0,3237 ανά μερίδιο.

Δείκτης κινδύνου & απόδοσης

 
1 2 3 4 5 6 7Χαμηλότερος κίνδυνος   Υψηλότερος κίνδυνος
Δείκτης κινδύνου & απόδοσης
Χαμηλότερη αναμενόμενη απόδοση   Υψηλότερη αναμενόμενη απόδοση

Υπολογισμός αποδόσεων

v
v
 

- Η μέση ετήσια απόδοση ενδείκνυται για χρονικές περιόδους υπολογισμού μεγαλύτερες του έτους.

- Σε περίπτωση που οι ημερομηνίες που εμφανίζονται στον πίνακα αποτελεσμάτων είναι διαφορετικές από αυτές που έχετε αρχικά εισάγει, αυτό οφείλεται στην προσαρμογή τους στην αμέσως προηγούμενη διαθέσιμη καθαρή τιμή μεριδίου. Επίσης, εάν η αρχική ημερομηνία υπολογισμού που έχει επιλεγεί αφορά περίοδο πριν την έναρξη λειτουργίας του Α/Κ, τότε το σύστημα θα εμφανίσει τα αποτελέσματα από την ημερομηνία έναρξης του Α/Κ (αρχική καθαρή τιμή μεριδίου).

Επικοινωνήστε μαζί μας

Χρειάζεστε βοήθεια; Θέλετε να ρωτήσετε κάτι;
Παρακαλούμε καλέστε μας ή στείλτε email.