Διοίκηση Εταιρείας
Διευθύνων Σύμβουλος: Αριστοτέλης Παναγιωτάκης
Διευθυντής Επενδύσεων: Ανδρέας Λεβαντής
Προϊσταμένη Τμήματος Μεριδιούχων: Μαριάννα Παυλίδου
Προϊσταμένη Marketing & Ανάπτυξης Εργασιών: Όλγα Ρέγγα
Εσωτερικός Ελεγκτής: Optima bank
Ελεγκτική Εταιρεία: ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ Α.Ε.Ε
Αρμόδια Εποπτική Αρχή: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς