Παροχή Επενδυτικών Συμβουλών

Η Optima asset management διαθέτει άδεια λειτουργίας για την παροχή επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών (απόφαση 19/435/12-7-2007 του Δ.Σ. της E.Κ.) και σε αυτά τα πλαίσια δύναται να παρέχει συμβουλευτικές επενδυτικές υπηρεσίες σε θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές.