Ταυτότητα Εταιρείας

H Optima asset management Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 003581901000, Απόφαση Δ.Σ. Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 7/175/9.11.1999), ιδρύθηκε την 14/12/1999 με σκοπό τη διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων και τη διαχείριση χαρτοφυλακίων επενδύσεων. Η λειτουργία της Εταιρείας διέπεται από τις διατάξεις του Νόμου 4099/2012, καθώς και από τις σχετικές κανονιστικές διατάξεις των αρμοδίων αρχών.

Η σημερινή μορφή της Εταιρείας προήλθε αρχικά από την συγχώνευση των εταιρειών Marfin Α.Ε.Δ.Α.Κ, Εγνατία Α.Ε.Δ.Α.Κ, Λαϊκή Α.Ε.Δ.Α.Κ και Marfin Global Asset Management Α.Ε.Π.Ε.Υ τον Ιούλιο του 2007, που οδήγησαν στη δημιουργία της Marfin Global Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. Τον Απρίλιο του 2013 η Εταιρεία μετονομάστηκε σε CPB Asset Management ΑΕΔΑΚ και τον Σεπτέμβριο 2019 η επωνυμία της Εταιρείας άλλαξε σε Optima asset management Α.Ε.Δ.Α.Κ.